Vzdelávanie a kultúra

Spoločnosť Slovalco, a. s., sa aktívne zúčastňuje na charitatívnych a humanitných aktivitách v Žiarskom regióne.

Svoju činnosť vyvíja prostredníctvom Nadácie ZSNP a SLOVALCO, ktorá vznikla pod pôvodným názvom Nadácia ZSNP už v roku 1993 a v roku 2004 zmenila názov na súčasnú podobu. Nadácia ZSNP a Slovalco je jedinou inštitúciou tohoto charakteru v širokom okolí.

Hlavným poslaním nadácie je podpora vybraných oblastí spoločenského života:

  • podpora vzdelávania
  • ochrana a tvorba životného prostredia
  • ochrana a podpora zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci
  • zachovanie kultúrnych hodnôt

Každá z týchto oblastí zastrešuje projekty podpory, ktoré sú orientované na zamestnancov Slovalca a ZSNP a širokú verejnosť na celom území Slovenskej republiky, prioritne však v meste Žiar nad Hronom a v Žiarskom regióne. Najvyššou prioritou je podpora vzdelávania.

Grantami každoročne podporuje skvalitnenie vzdelávacieho procesu v materských, základných a stredných školách v Žiari nad Hronom a jeho okolí nákupom kníh, didaktických pomôcok, výpočtovej techniky a vybavením tried potrebnou technikou.

Zámerom Nadácie ZSNP a SLOVALCO je i naďalej podporovať a rozvíjať región prípravou projektov, ktoré sú orientované na zamestnancov Slovalca, Hydro Extrusion Slovakia, ZSNP i širokej verejnosti Žiarskeho regiónu.

Súčasným príjmom nadácie je podiel zaplatenej dane od fyzických a právnických osôb.

Správna rada pracuje v zložení:
Predseda správnej rady: Ing. Milan Veselý, PhD. MBA
Členovia správnej rady:
Ing. Rudolf Knapp, MBA
Ing. Viktor Fára
Ing. Ján Klimko
Mgr. Peter Antal