Poslanie, vízia,  filozofia

POSLANIE

Naším poslaním je efektívne vyrábať hliník ekologickým a bezpečným spôsobom a zušľachťovať ho do zliatin požadovaných tvarov a vlastností pre potreby spracovateľov a finálnych užívateľov výrobkov z nášho kovu.

VÍZIA

Budeme:

 • pracovať bez úrazov a incidentov s vysokým potenciálom rizika,
 • príkladom v bezpečnosti a ochrane zdravia,
 • lídrom v Spoločenskej zodpovednosti (CSR – Corporate Social Responsibility),
 • minimalizovať dopady podnikateľskej činnosti na životné prostredie, trvale znižovať objem odpadov a emisií nad rámec požiadaviek zákona,
 • lídrom v kvalite a prístupe k zákazníkom,
 • trvalo rastúcou a investične atraktívnou spoločnosťou, hľadať vhodné investičné príležitosti, rozvíjať podnikateľské aktivity a zvyšovať hodnotu spoločnosti pre akcionárov,
 • spoločnosť aktívna v rámci životného cyklu hliníka,
 • benchmark vo využívaní prevádzkovanej technológie,
 • sebestační vo výchove vlastných ľudí pre kľúčové pozície.

FILOZOFIA

Všetky naše aktivity vychádzajú zo základných etických princípov a zákonnosti.

NAŠA ZÁKAZNÍCKA FILOZOFIA

 • Pochopením a napĺňaním požiadaviek zákazníkov budujeme korektné partnerské vzťahy.
 • Naša ústretovosť a úcta k zákazníkom je súčasťou upevňovania silnej vzájomnej dôvery.

 VNÚTORNÁ POLITIKA

 • Kladieme veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia našich aj externých zamestnancov pri práci a vytvárame im optimálne pracovné prostredie.
 • Sme otvorení novým myšlienkam, trendom a zmenám.
 • Neustále sa snažíme zlepšovať a zefektívňovať procesy odhaľovaním rezerv, plytvania a nasadzovaním nových moderných aplikácií a riešení.
 • Pre zamestnancov vytvárame priestor na aktívne prispievanie k spoločnej účasti na plnení cieľov.
 • Našich zamestnancov vnímame ako najhodnotnejšie aktívum spoločnosti, a preto starostlivo dbáme o ich spokojnosť a rozvoj.
 • Zásady vedenia spoločnosti, princípy otvorenosti a vzájomného rešpektu a silná sociálna politika prispievajú k vytváraniu pozitívneho vzťahu a lojálnosti k našej spoločnosti.

VZŤAHY A ZÁVÄZKY VOČI SPOLOČNÍKOM

 • Naše podnikanie smerujeme a riadime tak, aby bol zabezpečený trvalý rozvoj spoločnosti a spokojnosť našich akcionárov.
 • Zisk je pre nás významný ukazovateľ výkonnosti, nie je to však jediný cieľ, ktorý je pre nás dôležitý.

VZŤAHY K OSTATNÉMU OKOLIU

 • Pohotovo reagujeme na očakávania spoločnosti, aktívne sa podieľame na spolupráci a korektných vzťahoch so štátom a verejnými inštitúciami.
 • Citlivo vnímame potrebu starostlivosti o životné prostredie, preto sú šetrnosť a ohľad na ekológiu prítomné v našej každodennej práci.
 • Hlásime sa k zodpovednému podnikaniu a vedieme k nemu aj našich obchodných partnerov a okolie, v ktorom pôsobíme.

DESATORO (HODNOTY, KTORÉ CTÍME)

 1. Bezpečnosť
 2. Kvalita a spoľahlivosť
 3. Ústretovosť a úcta k zákazníkovi
 4. Otvorenosť a komunikatívnosť, vzájomný rešpekt
 5. Spolupráca
 6. Aktívna účasť na plnení cieľov
 7. Vzdelanosť a zručnosť
 8. Šetrnosť a ohľad na ekológiu
 9. Zákonnosť
 10. Lojálnosť