INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

OCHRANA OBYVATEĽSTVA

Táto stránka obsahuje Informáciu pre verejnosť, ktorú je povinný zabezpečiť prevádzkovateľ podniku zaradeného do kategórie A alebo B v zmysle zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií (ZPH) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť trvalý prístup verejnosti k informáciám. Zabezpečí pravidelné informovanie verejnosti, ktorá môže byť dotknutá závažnou priemyselnou haváriou o bezpečnostných opatreniach, ako aj o pokynoch ako sa má verejnosť správať pri závažnej priemyselnej havárií.

Informácia pre verejnosť

Príloha č. 1


ZHODNOCOVANIE ODPADOV

Údaje identifikujúce zariadenie na zhodnocovanie odpadov uvedené v zmysle § 6, ods. 1, Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona od odpadoch:

Názov zariadenia:
Zariadenia na zhodnocovanie odpadov: Taviaco – ustaľovacia odlievacia pec TAMF-35

Obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa zariadenia:
SLOVALCO, a.s., Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom

Prevádzkový čas zariadenia:
Nepretržitá prevádzka

Zoznam druhov odpadov, s ktorými v zariadenie nakladá:

P.č. Katalógové číslo Názov druhu odpadu Kategória odpadu
1. 12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov O
2. 17 04 02 hliník O
3. 19 10 02 odpad z neželezných kovov O
4. 19 12 03 neželezné kovy O

Názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia:
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica
Číslo rozhodnutia: 5421-20512/2021/10/470250106/Z19
Vydané v Banskej Bystrici dňa 09.06.2021
Právoplatnosť nadobudlo: 28.06.2021

Meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia:
Ing. Helena Novodomcová
Výrobno–technický riaditeľ
Tel. +421 45 608 7171