Naše výrobky

Slovalco je výrobcom primárneho hliníka z oxidu hlinitého. Finálnymi výrobkami sú hliníkové zliatiny v tvare čapov na prietlačné lisovanie a primárne zlievarenské zliatiny v tvare bločkov. Hliník slúži na spracovanie v ostatných odvetviach priemyslu (automobilový, letecký, elektrotechnický, stavebný, ai.) Hliníkové čapy mali na celkovej produkcii v roku 2014 dominantný podiel 63%. Čapy na prietlačné lisovanie majú tvar dlhých valcov alebo hrubých tyčí. Ich priemer je od 15,2 do 27,9 cm a dĺžka od 0,4 až do 7 metrov.  Minimálna hmotnosť jedného čapu je 350

[...]
Naše poslanie a vízia

Naším poslaním je vyrábať hliník moderným ekologickým spôsobom a zušľachťovať ho do zliatin požadovaných tvarov a vlastností pre potreby spracovateľov a finálnych užívateľov výrobkov z nášho kovu. Budeme:

  • príkladom v bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov,
  • minimalizovať dopady podnikateľskej činnosti na životné prostredie,
  • lídrom v kvalite a prístupe k zákazníkom,
  • trvalo rastúcou a investične atraktívnou spoločnosťou, aktívnou v rámci životného cyklu hliníka,
  • ambiciózna firma zameraná

    [...]
Bezpečnosť je prvoradá

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je na prvom mieste vo všetkých podnikateľských aktivitách Slovalco, a.s. a je súčasťou integrovaného systému manažérstva. Uvedomujeme si zodpovednosť za bezpečné prevádzkovanie technológií na výrobu hliníka a hliníkových výrobkov. Plníme legislatívne požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dávame dôraz na neustále zlepšovanie, automatizáciou a robotizáciou procesov. Aktívne motivujeme a  zapájame zamestnancov do riadenia rizík na pracoviskách

[...]