Projekt SLOVALCO

SLOVALCO, akciová spoločnosť bola založená v roku 1993. Vznikla s cieľom modernizovať výrobu hliníka, ktorá bola zastaraná a neefektívna. Od roku 1996 pracuje nový, výkonný a ekologický závod na plný výkon.

Už v marci 1981 bol z dôvodu rastúcej spotreby hliníka, zastaranej a neefektívnej technológie používanej pri jeho výrobe v Žiari nad Hronom, ako aj jej negatívneho vplyvu na životné prostredie Žiarskej kotliny, vypracovaný investičný zámer „Modernizácia výroby hliníka“.Zmluva na dodávku know-how bola podpísaná v marci 1986 s nórskou spoločnosťou Ardal og Sunndal Verk, ktorá sa v júni 1986 stala súčasťou spoločnosti HYDRO Aluminium. Základom technického riešenia boli moderné elektrolyzéry, použitie vopred vypálených anód a filtračné stanice na čistenie spalín.

Do roku 1989 bol projekt financovaný zo štátneho rozpočtu. Po zmene politického systému bolo financovanie zo štátneho rozpočtu zastavené a začali sa hľadať ďalšie možnosti. Projekt bol v tom čase rozostavaný približne na 60 %.

7. júna 1993 bola založená spoločnosť Slovalco so 100 % majetkovou účasťou ZSNP, a. s. V októbri 1993 bola majetková účasť prerozdelená medzi ZSNP, a. s., (80 %), Európsku banku pre obnovu a rozvoj – EBRD (10 %) a HYDRO Aluminium (10 %). EBRD poskytla úver na dofinancovanie stavby. Z pracovníkov HYDRO Aluminium a Slovalco, a. s., bol vytvorený projektový tím na dokončenie stavby. Prvý hliník bol moderným, ekologicky prijateľným spôsobom vyrobený 1. júna 1995. Plná výrobná kapacita bola dosiahnutá v decembri 1995. Výrobu hliníka zabezpečovalo 172 elektrolýznych pecí s prúdom 230 kA. Projektovaná kapacita predstavovala 108 500 ton ročne. Súčasťou projektu bola aj výstavba odlievarne na výrobu čapov na prietlačné lisovanie.

Už v Projekte modernizácie výroby hliníka z roku 1981 boli niektoré zariadenia navrhnuté tak, aby bolo možné v prípade potreby zvýšiť výrobu s čo najnižšími investičnými nákladmi. A tak v marci 2001 bol schválený projekt rozšírenia výroby a neskôr doplnený o intenzifikáciu prúdu v elektrolýze z 230 kA na 250 kA. V apríli 2003 dosiahla celá elektrolýzna séria prúd 250 kA a 6. augusta bola do prevádzky spustená posledná z 54 novovybudovaných pecí. V súčasnosti Slovalco, a. s., prevádzkuje 226 elektrolýznych pecí a výrobná kapacita primárneho hliníka predstavuje vyše 165 tisíc ton tekutého kovu.

SLOVALCO, a. s. v súčasnosti zamestnáva takmer 500 ľudí, ktorí sa každoročne podieľajú na produkcii tekutého hliníka.