Laboratóriá

Výroba hliníka a hliníkových výrobkov je zložitý proces, ktorého úspešné riadenie je založené na správnych rozhodnutiach. Poslaním skúšobných laboratórií je poskytovať informácie a podporu pre takéto rozhodovanie. Politika skúšobných laboratórií je v súlade so schválenými politikami IMS.

Slovalco a. s. , pričom zohľadňuje požiadavky akreditačných kritérií normy ISO/IEC 17025:2017 na podmienky kontrolných a skúšobných laboratórií.

Zodpovednosťou manažmentu skúšobných laboratórií je poskytovať zákazníkom kvalitné služby v oblasti skúšania a tiež zabezpečovať výkon týchto činností v súlade s dobrou praxou pre prácu v laboratóriu.

Manažment skúšobných laboratórií sa zaväzuje spĺňať požiadavky normy ISO/IEC 17025:2017  na systém manažérstva kvality a trvale zlepšovať jeho efektívnosť.

Vierohodnosť pracovníkov, ktorí vykonávajú skúšky, je založená na ich kompetentnosti. Budeme pravidelne sledovať moderné trendy skúšobníctva v oblasti metalurgie hliníka a pracovníkom laboratórií poskytovať primerané vzdelávanie. Všetci pracovníci skúšobných laboratórií, ktorí sa zaoberajú skúšobnými činnosťami sú povinní aktívne pracovať s dokumentáciou kvality a vo svojej práci uplatňovať politiku a postupy kvality.

Hlavnou oblasťou činnosti skúšobných laboratórií je skúšanie vstupných surovín a materiálov, kontrola kvality v procese výroby a overovanie kvality hotových výrobkov. Zabezpečovať kvalitné služby v tejto oblasti znamená poskytnúť správnu a presnú informáciu o vykonanej skúške načas, keď ju zákazník potrebuje. Skúšky musia byť vykonávané v súlade so stanovenými metódami a požiadavkami, či očakávaniami zákazníkov, pričom výsledky skúšky budú dodané na prvý krát a bez chýb.

Vrcholový manažment spoločnosti bude poskytovať potrebné zdroje na prevádzkovanie systému manažérstva kvality skúšobných laboratórií a presadzovať zásadu neprípustnosti ovplyvňovania osôb zodpovedných za kontrolu a skúšanie. Pracovníci laboratória sa zaväzujú pracovať nestranne a nezávisle a zachovávať dôvernosť údajov súvisiacich s vykonávanými skúškami.