Ekológia dnes

V roku 1996 boli v Slovalco, a. s., vykonané garančné skúšky, ktorých cieľom bolo preukázať aj to, že emisné zdroje Slovalco, a. s. boli v súlade so štandardmi životného prostredia v SR a Európskej únii. Výsledky garančných skúšok boli nasledovné:

  • z 23 emisných zdrojov splnilo emisný limit Slovenskej republiky 23 zdrojov,
  • limity merných emisií Slovenskej republiky pre tuhé znečisťujúce látky z celého objektu a merné emisie HF z čistiacich staníc a ventilačného vzduchu boli splnené v plnom rozsahu,
  • garantované hodnoty podľa Zmluvy o know-how boli splnené v každom ukazovateli ako v priebehu garančných testov, tak i po dobu 6 mesačných skúšok,
  • kvalita pracovného prostredia elektrolýznej haly vzhľadom na koncentráciu fluoridov spĺňala kritériá hygienickej normy SR.

Súčasťou poslania Slovalco, a. s., je vyrábať hliník ekologickým spôsobom, s čo najmenším negatívnym dopadom na životné prostredie. Vo svojej vízii Slovalco, a. s., vyhlasuje, že bude príkladom v starostlivosti o životné prostredie.

Všetky aktivity majú za cieľ etablovať Slovalco voči životnému prostrediu symbiotických výrobcov všetkých produktov a definitívne potlačiť mýtus spájajúci výrobu hliníka, a. s., na vrchole moderných, bezpečných, efektívnych a s poškodzovaním životného prostredia, zdravia ľudí a iných žijúcich organizmov.

Odkalisko bolo komplexne sanované. Celý proces prebehol v troch fázach. V prvej etape v rokoch 1992 – 1997 bola okolo celého odkaliska vybudovaná podzemná tesniaca stena, ktorá tvorí nepriepustnú clonu a zabraňuje šíreniu znečistenia do okolitých pôd a podzemných vôd. Tesniacu stenu tvorí 60 cm široká vrstva bentonitovo-cementovej zmesi, ktorá je zapustená až do nepriepustného podložia do hĺbky 7 – 15 metrov.

V druhej fáze sa vybudovalo zariadenia na spracovanie a čistenie alkalických vôd z odkaliska. Spracovanie sa skladá z niekoľkých technologických stupňov. Prvým je fyzikálno-chemické čistenie vôd. Pridávaním chemických činidiel dochádza k zníženiu pH alkalickej vody a následne z nej do pevnej fázy „vypadávajú“ ťažké kovy. V druhom stupni predčistené vody prechádzajú procesom elektrodialýzy, ktorá delí vodu do dvoch prúdov. Prvým je diluát, vyčistená voda, ktorá sa kanalizáciou odvádza do rieky Hron. Druhým prúdom je koncentrát, ktorý sa spracováva v treťom technologickom stupni na kryštalizačnej odparke. Výsledkom je bezvodý síran sodný, ktorý sa využíva pri výrobe pracích práškov a v sklárskom priemysle. Etapa spracovania alkalických vôd ešte stále prebieha.

Treťou fázou sanácie odkaliska bola rekultivácia, ktorá mala štyri hlavné ciele:

  1. výrazné zníženie priesakov dažďových vôd do odkaliska
  2. zabezpečenie stability odkaliska (zamedzenie zosunov a erózie na svahoch odkaliska)
  3. eliminácia pevných úletov
  4. zvýšenie estetickej úrovne krajiny

Táto etapa sa realizovala v rokoch 2006 – 2012. Ako prvé sa aplikovali izolačné vrstvy (HDPE UV stabilizovaná fólia, resp. bentonitová rohož). Nasledovali drenážne vrstvy a poslednou vrstvou je štrk s prímesou humóznej zeminy. Vďaka rozsiahlemu a komplexnému procesu sanácie sa ZSNP, a. s. ako investorovi celej akcie podarilo začleniť odkalisko do okolitej krajiny bez rušivých vplyvov. Na komplexné riešenie problematiky odkaliska vynaložil ZSNP, a. s. 53 mil. eur z vlastných zdrojov. Sanácia odkaliska sa stala najväčšou investičnou akciou zameranou na odstránenie starej environmentálnej záťaže medzi privátnymi spoločnosťami na Slovensku.