IMS

Poslaním Integrovaného systému manažérstva je:

  • zabezpečiť, aby výrobky spoločnosti spĺňali požiadavky a očakávania zákazníkov
  • dosiahnuť rozvážne environmentálne správanie
  • ochraňovať zdravie zamestnancov a vytvárať podmienky pre bezpečnú prevádzku
  •  zabezpečiť kontinuitu kľúčových procesov pre dosahovanie stanovených obchodných cieľov
  •  znižovať riziko plynúce zo straty integrity, dôvernosti a dostupnosti informácií v spoločnosti

Výroba hliníka je zložitý proces. Technológia, informácie, ľudia, vstupy a výstupy. Sily neusporiadanosti, ktoré pôsobia v takomto zložitom organizme, sú veľké. Najvýraznejšie sa prejavujú v kvalite, environmentálnych problémoch a bezpečnosti. Napríklad prach a dym môžu ohroziť životné prostredie, spôsobiť bolesti a znížiť zrakovú schopnosť, čo sa môže premietnuť do omylov operátorov, kvality výrobkov a do zranení. Narušenie kľúčových procesov sa môže negatívne odraziť v dosahovaní stanovených obchodných cieľov spoločnosti, na spokojnosti zamestnancov a zákazníkov. Rovnako aj úroveň informácií, ktoré sú vstupom do všetkých procesov, významne ovplyvňuje kvalitu výstupov. Súvislosti medzi kvalitou, životným prostredím, bezpečnosťou práce a informačnou bezpečnosťou sú zjavné. Nevyhovujúca kvalita, environmentálne problémy a riziko úrazov majú vo svojej podstate spoločnú príčinu, určitú mieru neusporiadanosti a náhodnosti. V Slovalcu ju znižujeme účinnými manažérskymi systémami. Dobrý systém organizuje a zjednodušuje, poskytuje usporiadanosť a štruktúru. Systémový prístup podporujú aj všeobecne uznávané medzinárodné normy.