Bezpečnosť je prvoradá

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je na prvom mieste vo všetkých podnikateľských aktivitách Slovalco, a.s. a je súčasťou integrovaného systému manažérstva.

Uvedomujeme si zodpovednosť za bezpečné prevádzkovanie technológií na výrobu hliníka a hliníkových výrobkov. Plníme legislatívne požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dávame dôraz na neustále zlepšovanie, automatizáciou a robotizáciou procesov. Aktívne motivujeme a  zapájame zamestnancov do riadenia rizík na pracoviskách a do riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zlepšujeme kultúru bezpečnosti práce a vytvárame také pracovné podmienky na pracoviskách, ktoré predchádzajú vzniku nehôd, úrazov a chorôb.

Naše úsilie sústreďujeme na činnosti spojené s tekutým kovom, používaním kolesovej techniky, používaním žeriavov, manipuláciou s materiálmi a na pracovné prostredie.

Našim cieľom je:

  • žiadne pracovné úrazy u zamestnancov spoločnosti a zamestnancov dodávateľských organizácií,
  • žiadne choroby z povolania u zamestnancov spoločnosti a zamestnancov dodávateľských organizácií,
  • predchádzanie vzniku nehôd a závažných priemyselných havárií.

Prvým predpokladom úspechu je stotožnenie sa s politikou bezpečnosti. Vzájomnou komunikáciou a jasne definovanými cieľmi podporujeme jej pochopenie všetkými zamestnancami vrátane zamestnancov dodávateľských organizácií.Poskytujeme dostatočné zdroje na realizáciu politiky bezpečnosti a podporu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.Ročne preskúmavame Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a jeho zhodu s vyhlásenou politikou.Dodržiavanie politiky bezpečnosti a uvedomenie si svojho individuálneho záväzku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zodpovednosťou každého zamestnanca (prijatie individuálneho záväzku musí vychádzať z osobného vnútorného presvedčenia). Za manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú zodpovední vedúci zamestnanci – lídri na všetkých stupňoch riadenia.Vedúci zamestnanci – lídri sú vzorom kultúry bezpečnosti.

Bezpečnosť a zdravie sú v Slovalco, a.s. na prvom mieste. Svojimi činmi a svojím vlastným konaním ako zamestnanci sa zaväzujeme presadzovať tieto hodnoty v každodennej práci na pracovisku a podporovať prijatie politiky bezpečnosti každým zamestnancom vrátane zamestnancov dodávateľských organizácií.

Vedúci zamestnanci – lídri sú prístupní zamestnancom, aktívne ich počúvajú, inšpirujú sa ich návrhmi a odpovedajú im.

Zabezpečujeme vzdelávanie a praktickú prípravu tak, aby zamestnanci boli kvalifikovaní na plnenie svojich pracovných povinností a zodpovedností.

Používaním nástrojov a aktivítktoré umožňujú všetkým zamestnancom spoločnosti aj zamestnancom dodávateľských organizácií podieľať sa na zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vytvárame vnútropodnikovú kultúru, ktorú charakterizuje vzájomná pomoc (spoločné využívanie poznatkov a skúseností), ochrana a starostlivosť o spolupracovníkov a tímová práca.