Rok 2018 bol pre nás významným. Dňa 7. júna sme si pripomenuli 25 rokov od založenia spoločnosti Slovalco.
Výsledky, ktoré sme v jubilejnom roku dosiahli, sú v porovnaní s očakávaniami v obchodnom pláne priaznivejšie, napriek tomu, že boli významne ovplyvnené makroekonomickými vplyvmi, ktoré sme pri tvorbe plánu nedokázali predvídať. Myslím tým najmä vývoj cien vstupných surovín – hlavne oxidu hlinitého – ale tiež globálne dopady niektorých politických rozhodnutí či ekonomických výkyvov.

Z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sme však nedosiahli stanovené ciele. Zaznamenali sme celkovo tri úrazy kategórie TRI. Všetky sa týkajú zamestnancov spoločnosti Slovalco, ani jeden úraz nebol evidovaný u zamestnancov dodávateľa. Jeden z úrazov si vyžiadal práceneschopnosť, keď zamestnanec zle dostupil pri vystupovaní z motorového prostriedku. Dva prípady sa týkali poranení prstov rúk. V tejto oblasti sú pre nás varovaním udalosti s vysokým rizikom, ktoré sa v minulom roku stali a ich následky mohli byť, v prípade zhody nepriaznivých okolností, veľmi vážne. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia sa preto budeme ešte intenzívnejšie zameriavať na prevenciu. Máme pripravený program, v ktorom sa budeme detailne zaoberať vyhodnocovaním rizika s cieľom naučiť používať tieto nástroje všetkých zamestnancov. Ak chceme byť pri implementácii tohto programu úspešní, musíme začať od nás – vedenia spoločnosti a prostredníctvom lídrov príkladne pôsobiť na všetkých operátorov a ostatných zamestnancov. Osobný príklad, vnútorné postoje a samotné správanie sú tým, čo nám pomôže presvedčiť a povzbudzovať ostatných, aby sa zapojili a pomáhali pri odhaľovaní možných potenciálov vážnych rizikových situácií či už ľudského, alebo technického charakteru a zároveň pomohli hľadať účinné opatrenia na minimalizáciu existujúcich rizík alebo predchádzaniu incidentom.

Ak sa pozrieme na výrobné ukazovatele, dosiahli sme veľmi dobré výsledky. Dokázali sme to hlavne vďaka precíznemu riadeniu technológie, postupnému zlepšovaniu a tiež dôslednému vykonávaniu operácií. Máme kvalitných, spoľahlivých a lojálnych zamestnancov a aj vďaka ich snahe, obetavosti a znalostiam máme stabilné procesy a dosahujeme výborné výsledky. Riadeniu technológie venujeme čas, využívame skúsenosti a zdokonaľujeme existujúce nástroje. Aj naďalej pokračujeme v odstraňovaní úzkych miest s cieľom ďalšieho zlepšovania a využívania možností, ktoré existujúca technológia ponúka. V hodnotenom období sme vyrobili najviac tekutého kovu a dosiahli sme najvyššiu intenzitu prúdu od spustenia výroby. Pri rôznorodosti kvality vstupných surovín sme dosiahli technologické parametre, ktoré sa zaraďujú medzi najlepšie za niekoľko posledných rokov.

V oblasti investícií postupne obnovujeme zariadenia a modernizujeme ich. Súčasne máme rozpracovaný samostatný projekt pre využívanie prvkov automatizácie a umelej inteligencie vo výrobných uzloch. Pomáhajú nám uľahčovať náročnú prácu, zvyšovať úroveň bezpečnosti a ochrany zamestnancov a predchádzať niektorým situáciám, ktoré môžu vyústiť do nebezpečných situácií. V tejto oblasti vidíme veľký priestor a možnosti, preto sa využívaniu automatizácie a najnovších trendov umelej inteligencie budeme aj naďalej venovať. Veľkou výzvou pre všetkých zamestnancov spoločnosti je predstavenstvom schválený Projekt pretavovania procesného odpadu. Ide o jeden z ďalších významných míľnikov v histórii spoločnosti Slovalco. Jeho význam spočíva v tom, že nám umožní naplnenie našich dlhodobých výziev, zvýši hodnotu spoločnosti a jej ďalší potenciál, pomôže v diverzifikácii oblastí nášho podnikania, pri zvýšení produktivity práce a takisto podporí ďalší profesionálny rozvoj zamestnancov. Súčasne poukazuje na záujem akcionárov rozvíjať spoločnosť Slovalco z dlhodobého pohľadu. Okrem toho má tento projekt aj silný ekologický rozmer a tým je šetrenie energie, životného prostredia a recyklácia odpadu.

Čo sa týka ďalšieho obdobia, naším cieľom je naďalej sa zlepšovať a posúvať sa vpred. Pripravujeme ďalšie plány a aktivity, vrátane investičných návrhov, ktoré nám budú zabezpečovať jasnú budúcnosť, uľahčovať prácu, zlepšovať ergonómiu, pracovné prostredie a pomôžu nám byť efektívnejšími. Chceme patriť medzi najlepších. Svoju konkurencieschopnosť musíme preto zvyšovať aj zlepšovaním produktivity práce a využívaním potenciálu zamestnancov. Tento zámer chceme naplniť aj ďalším projektom, na ktorom intenzívne pracujeme a ktorý nám pomôže, aby sme sa aj v oblasti fixných nákladov a produktivity práce mohli zaradiť medzi najlepšie fabriky na svete. Som presvedčený, že to dokážeme a zachováme si Vašu dôveru aj naďalej.

Milan Veselý

Generálny riaditeľ


Výročná správa  2018

Výročná správa  2017

Výročná správa  2016

Výročná správa  2015

Výročná správa  2014

Výročná správa 2013

Výročná správa 2012

Výročná správa 2011

Výročná správa 2010

Výročná správa 2009

Výročná správa 2008

Výročná správa 2007

Výročná správa 2006

Výročná správa 2005

Výročná správa 2004

Výročná správa 2003

Výročná správa 2002

Výročná správa 2001

Výročná správa 2000

Výročná správa 1999

Výročná správa 1998

Výročná správa 1997

Výročná správa 1996