Ako dôsledok nepriaznivého vývoja na trhu s hliníkom v roku 2019 prijali členovia predstavenstva rozhodnutie, že od začiatku roka 2020 spoločnosť Slovalco zníži naplánovanú kapacitu výroby primárneho hliníka o 16%. Postupne sme odstavili 37 elektrolýznych pecí z celkového počtu 226 a tým vyrobili o 28 800 ton hliníka menej za uvedený rok. Spolu s ďalšími vplyvmi trhu to znamenalo dvadsaťpercentné zníženie finálnej produkcie výrobkov V tomto režime sme na základe upraveného podnikateľského plánu prevádzkovali výrobu a súčasne sme všetky ostatné procesy prispôsobili tak, aby boli výkonostne aj nákladovo efektívne. Veľmi pozitívnou správou bolo, že napriek odstaveniu časti výrobných kapacít sa akcionári rozhodli pokračovať v prácach na projekte pretavovania procesného odpadu,. Na projekte koncom hodnoteného roka bola ukončená stavebná príprava a prebiehala montáž samotných technologických celkov.

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia sme kľúčové ukazovatele, aktivity aj reporting zosúlaďovali s novým prístupom k BOZP. Ten sa orientuje na prevenciu závažných incidentov. Zaznamenali sme jeden incident s vysokým potenciálom rizika. Ten nám opäť ukázal, že neustále preverovanie rizík pred či počas vykonávaných aktivít a ostražitosť aj pri jednoduchých činnostiach sú veľmi dôležité. Svoje ovocie začali prinášať aj aktivity súvisiace so znižovaním podielu práceneschopnosti, ktoré sme začali implementovať ešte v roku 2019. Nezaznamenali sme pracovný úraz s prácenenschopnosťou u vlastných zamestnancov a ani u dodávateľov prác. V súvislosti so širením koronavírusu sme veľmi veľké úsilie venovali tomu, aby sme dokázali znížiť riziko ohrozenia výroby z dôvodu karanténnych opatrení.

Napriek uvádzaným nepriaznivým okolnostiam sme hrdí na to, že sme dokázali prevádzkovať technológiu a jednotlivé procesy tak, že sme dosahovali vynikajúce technologické parametre a plnili ambiciózne kľúčové ukazovatele. Podarilo sa nám to najmä vďaka nášmu spôsobu práce. Dokážeme fungovať ako jednotný, zohratý a výkonný tím, pre ktorý sú ambiciózne ciele výzvou.

Potvrdenie silného tímového ducha, vysokej lojality a dôvery v rozhodnutia manažmentu a akcionárov nám ukázal aj prieskum spokojnosti zamestnancov Hydromonitor, do ktorého sme sa v roku 2020 zapojili, celkovo už po siedmy raz.

Pre nasledujúce obdobie čaká spoločnosť Slovalco, a.s. veľmi náročné obdobie. Zmluvu na dodávku elektrickej energie má uzatvorenú do konca roka 2021. O podmienkach dodávky tejto pre firmu strategickej „suroviny“, rokujú zástupcovia akcionárov aj manažmentu veľmi intenzívne. Podobne sa rokuje aj o ďalších rámcových podmienkach, ktoré sú rozhodujúce pre ďalšie fungovanie a existenciu firmy v budúcnosti.

Milan Veselý

Generálny riaditeľ


Výročná správa 2020

Výročná správa 2019

Výročná správa 2018

Výročná správa 2017

Výročná správa 2016

Výročná správa 2015

Výročná správa 2014

Výročná správa 2013

Výročná správa 2012

Výročná správa 2011

Výročná správa 2010

Výročná správa 2009

Výročná správa 2008

Výročná správa 2007

Výročná správa 2006

Výročná správa 2005

Výročná správa 2004

Výročná správa 2003

Výročná správa 2002

Výročná správa 2001

Výročná správa 2000

Výročná správa 1999

Výročná správa 1998

Výročná správa 1997

Výročná správa 1996