Pre spoločnosť Slovalco bol rok 2021 rokom viacerých výziev.

V oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia sme v spoločnosti Slovalco nezaznamenali v hodnotenom období žiadny úraz s práceneschopnosťou ani závažný únik nebezpečných látok. Čo sa týka emisií nežiadúcich látok do životného prostredia, spoločnosť Slovalco sa dlhodobo nachádza hlboko pod limitmi stanovenými legislatívou SR. Začiatkom hodnoteného roka sme však zaznamenali jeden incident s vysokým potenciálom rizika. Potvrdzuje sa nám, že musíme byť stále pozorní, zastaviť sa a preverovať možné riziká aj pri zdanlivo jednoduchých činnostiach. Cieľom našej každodennej práce v oblasti BOZP aj ochrany životného prostredia je komunikácia, neustále vysvetľovanie a snaha o vytváranie prostredia trvalej ostražitosti. Dôležité je budovanie vedomia byť opatrnými, zdravo podozrievavými  a predvídavými voči možným rizikám pri výkone akýchkoľvek našich činností. Aj vďaka tomuto prístupu, disciplíne zamestnancov a chápaniu súvislostí sme veľmi dobre zvládli výzvy súvisiace s pandémiou COVID- 19.

Z pohľadu prevádzkovania technológie a stability procesov dlhodobo preukazujeme svoje schopnosti a kompetencie. Máme kvalitný, spoľahlivý  a profesionálny tím ľudí v technológií, údržbe, logistike vo všetkých podporných procesoch. Prevádzkovali sme všetky technologické uzly na vysokej úrovni všetkých dosahovaných parametrov, trvalej stabilite procesov a s dôrazom na kvalitu výrobkov pre našich zákazníkov. Mali sme pred sebou výzvy, museli sme sa plynule prispôsobovať meniacim sa vstupom z pohľadu kvality surovín, regulácie energií či manažérskych nariadení. Dokázali sme sami sebe, aj Vám, naším akcionárom, zákazníkom, dodávateľom, okoliu a inštitúciám, že Slovalco pevne patrí medzi najlepšie závody na svete s touto technológiou. Dlhodobo je vynikajúcou v dosahovaných technologických a kvalitatívnych parametroch výroby pri veľmi nízkych emisiách látok vypúšťaných do životného i pracovného prostredia. Za odvedenú prácu, profesionalitu a pokojnú tvorivú atmosféru v tímoch sa chcem v mene vedenia spoločnosti poďakovať všetkým spolupracovníkom.

Hodnotený rok 2021 bol náročný z pohľadu rýchlo sa meniacich vplyvov na vonkajších trhoch. Týkalo sa to nielen komodít, energií, povoleniek CO2, ale aj politických rozhodnutí, mnohých s ekonomickým dopadom.

Tieto vplyvy boli pre nás významnými pri prijímaní zásadných manažérskych rozhodnutí a tvorbe plánov a zámerov, hoci aj na krátke obdobie dopredu. Keďže dlhodobý kontrakt na dodávku elektrickej energie spoločnosti Slovalco končil v decembri 2021, už v polovici roka sme nakúpili elektrickú energiu pre dohodnutý objem výroby na rok 2022. Tým si spoločnosť Slovalco predĺžila čas s cieľom získať priestor na ďalšie vyjednávanie dlhodobého kontraktu dodávok elektrickej energie.

V súvislosti s rastom cien energií, či povoleniek CO2 sme spolu s manažmentami ďalších slovenských závodov energeticky náročného priemyslu vyvinuli iniciatívu na využitie podporných mechanizmov pre takéto firmy na základe legislatívy EU. Podporné kompenzačné mechanizmy a ich prínos využívajú naši konkurenti z európskych krajín na základe rozhodnutia svojich vlád, ktoré im tak pomáhajú prežiť náročné obdobie rýchlejšieho rastu vstupov a energií voči rastu tržieb. Tento nepomer dostáva energeticky náročné fabriky do situácií, keď sa ocitajú nie svojou vinou vo vážnych existenčných problémoch.

Aj napriek enormnej snahe vplývať na vládu a parlament, nepodarilo sa dosiahnuť prijatie novely zákona, ktorý túto problematiku zastrešuje. Stále verím, že sa nám podarí presvedčiť vládnych predstaviteľov, že vysoko ekologické a efektívne závody, akým je aj Slovalco, sú z dlhodobého hľadiska pre krajinu prínosom z viacerých hľadísk. A stále verím, že sa nám podarí uspieť aj pri získaní pomoci prostredníctvom kompenzačných schém dosiahnutých zmenou legislatívy.

Nadchádzajúci rok, ktorý je pred nami, bude pre nás o pripravenosti. Pripravenosti pri rokovaniach o budúcnosti fabriky a jej zamestnancov, pripraveností pri využití ich veľkého potenciálu spolu s príležitosťami, ktoré nám ponúkne trh a prinesú ťažko predvídateľné zmeny.

Milan Veselý

Generálny riaditeľ


Výročná správa 2021

Výročná správa 2020

Výročná správa 2019

Výročná správa 2018

Výročná správa 2017

Výročná správa 2016

Výročná správa 2015

Výročná správa 2014

Výročná správa 2013

Výročná správa 2012

Výročná správa 2011

Výročná správa 2010

Výročná správa 2009

Výročná správa 2008

Výročná správa 2007

Výročná správa 2006

Výročná správa 2005

Výročná správa 2004

Výročná správa 2003

Výročná správa 2002

Výročná správa 2001

Výročná správa 2000

Výročná správa 1999

Výročná správa 1998

Výročná správa 1997

Výročná správa 1996


Účtovná závierka spoločnosti za rok 2021 bola uložená v registri dňa 30.06.2022