POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ A OZNÁMENÍ DOTKNUTÝM OSOBÁM SÚVISIACICH SO SPRACÚVANÍM ICH OSOBNÝCH ÚDAJOV


Evidencia návštev

Monitorovanie priestorov spoločnosti Slovalco a.s.

Riadenie prístupu tretích strán do priestorov Slovalco a.s.

Riadenie vzťahov s dodávateľmi a obchodnými partnermi

Evidencia pracovných úrazov a iných ako pracovných úrazov

Vedenie účtovnej agendy

Organizovanie podujatí spoločnosťou Slovalco a.s.


Časť I Základné informácie

1. Prevádzkovateľ:
Slovalco a.s.
Priemyselná 14
965 48
IČO: 3857011
tel.kontakt: +42145 608 7112
e-mail: mail@slovalco.sk

2. Zodpovedná osoba:
tel.kontakt: +421 45 608 7121
e-mail: gdpr@slovalco.sk

3. Poučenie o právach dotknutej osoby:

a. Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

b. Právo na opravu osobných údajov
V prípade ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.

c. Právo na odvolanie súhlasu
V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

d. Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

e. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to v iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä, ak naša organizácia už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

f. Právo na prenosnosť osobných údajov
V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej organizácii poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky, prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.

g. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie
Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo na základe verejného záujmu, ako aj namietať voči profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch.

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

h. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava
IČO: 36 064 220
tel. č.: +421/2/3231 3220
web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

4. Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby:
Jednotlivé práva uvedené v bode 3. si môžete uplatniť telefonicky na linke +421 45 608 7121, poslaním e-mail žiadosti na adresu gdpr@slovalco.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa.
Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.


Časť II Spracovateľská činnosť:


Evidencia návštev

a. Účel spracúvania osobných údajov:
Zaistenie vstupu do priestorov Slovalco a.s., vedenie evidencie a riadenie pohybu osôb v priestoroch spoločnosť.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu spoločnosti Slovalco a.s. a to na zabezpečenie ochrany majetku a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa v priestoroch spoločnosti Slovalco a.s., a identifikácie neoprávneného vstupu do priestorov spoločnosti Slovalco, a.s..

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:
– titul, meno, priezvisko
– číslo občianskeho preukazu , číslo cestovného dokladu alebo číslo služobného preukazu
– štátna príslušnosť
– EČV
– dátum a čas príchodu/odchodu
– zamestnávateľ, príp. súkromný účel návštevy

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
– dotknutá osoba

d. Doba uchovávania osobných údajov:
– 2 mesiace

e. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:
– AreaServis s.r.o., – zabezpečenie ochrany priestorov spoločnosti Slovalco a.s.,
– poverení zamestnanci (oprávnené osoby),
– orgány verejnej moci, napr:
– Súdy, orgány činné v trestnom konaní

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.


Monitorovanie priestorov spoločnosti Slovalco a.s.

a. Účel spracúvania osobných údajov:
Monitorovanie verejne prístupných, vnútorných priestorov a technológií spoločnosti Slovalco a.s. kamerovým systémom za účelom ochrany majetku spoločnosti Slovalco a.s. a bezpečnosti osôb.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu spoločnosti Slovalco a.s. a to na zabezpečenie ochrany majetku a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa v priestoroch spoločnosti Slovalco a.s., a identifikácie neoprávneného vstupu do priestorov spoločnosti Slovalco, a.s..

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:
Kategórie spracúvaných osobných údajov:
– osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch: obrazové podobizne osôb.

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
– dotknutá osoba.

d. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú uchovávané po dobu jedného mesiaca od vzniku záznamu.

e. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:
– Area Service s.r.o.,  – zabezpečenie ochrany priestorov spoločnosti Slovalco a.s.,
– dodávatelia zabezpečujúci správu, prevádzku a podporu kamerových systémov.

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované orgánom činným v trestnom konaní.

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.


Riadenie prístupu tretích strán do priestorov Slovalco a.s.

a. Účel spracúvania osobných údajov:
– zaistenie vstupu do priestorov Slovalco a.s. a vedenie evidencie pohybu osôb
– školenie zamestnancov tretích strán
– ochrana  majetku a osôb nachádzajúcch sa na území Slovalco a.s.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu spoločnosti Slovalco a.s. a to na zabezpečenie ochrany majetku a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa v priestoroch spoločnosti Slovalco a.s., školenie zamestnancov dodávateľa a identifikácie neoprávneného vstupu do priestorov spoločnosti Slovalco, a.s.

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:
Kategórie spracúvaných osobných údajov:
Fyzické osoby (zamestnanci dodávateľov, alebo živnostníci), ktorým bola vydaná ID karta:
– titul, meno, priezvisko
– číslo občianského preukazu, číslo cestovného dokladu alebo číslo služobného  preukazu osôb iných ako zamestnancov spoločnosti
– názov zamestnávateľa
– osobné číslo zamestnanca
– číslo ID karty
– fotografia tváre
– EČV vozidla
– dátum a čas príchodu/odchodu

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
– dotknutá osoba
– dodávateľ

d. Doba uchovávania osobných údajov:
– potvrdenia o vydaní a prevzatí ID karty mesiac po skončení platnosti kontraktu
– potvrdenie o školení zamestnanca  dodávateľa 5 rokov

e. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:
– Area Service s.r.o.,  – zabezpečenie ochrany priestorov spoločnosti Slovalco a.s.,
– poverení zamestnanci  (oprávnené osoby),
– orgány verejnej moci, napr:
– Súdy, orgány činné v trestnom konaní

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.


Riadenie vzťahov s dodávateľmi a obchodnými partnermi

a. Účel spracúvania osobných údajov:
Obstarávanie tovarov a služieb a zabezpečenie následných činností súvisiacich s plnením zazmluvnených služieb.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Súčasne sú osobné údaje spracúvané aj na základe oprávneného záujmu, a to na zabezpečenie preverenia personálnej a technickej spôsobilosti dodávateľov tovarov a služieb.
Spoločnosť Slovalco, a.s.  spracúva osobné údaje zamestnancov zmluvných strán v súvislosti s plnením zazmluvnených služieb aj v súlade s požiadavkami zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (§78, ods. 3).

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:
Kategórie spracúvaných osobných údajov:
Zmluvné strany a zástupcovia dodávateľa:
– titul, meno a priezvisko,
– kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo),
– organizácia,
– fakturačné údaje,
– zmluvné údaje,
– funkcia/pracovná pozícia,
– zamestnanci zmluvnej strany podieľajúci sa na procese plnenia:
– meno a priezvisko,
– pracovná pozícia / funkcia,
– kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefónne číslo).

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
– dotknutá osoba,
– zamestnávateľ dotknutej osoby.

d. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu realizácie obstarávania tovarov a služieb a zabezpečovania činností súvisiacich s plnením služieb, následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uchovávané po dobu 20 rokov.

e. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované:
– finančným úradom,
– daňovým úradom,
– kontrolným úradom.

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované:
– Úradu pre verejné obstarávanie,
– inému kontrolnému orgánu.

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.


Evidencia pracovných úrazov a iných ako pracovných úrazov

a. Účel spracúvania osobných údajov:
Zabezpečenie evidencie a riešenia  pracovných úrazov a iných ako pracovných úrazov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie nasledovných zákonných povinností:
– zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
– vyhláška MPSVR SR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
– nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko v znení neskorších predpisov,
– Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 čl.9, ods.2, písm. b).

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:
Kategórie spracúvaných osobných údajov:
Zamestnanci spoločnosti Slovalco:
– titul, meno, priezvisko,
– adresa bydliska,
– rodné číslo,
– denný vymeriavací základ,
– dátum narodenia,
– opis zranenia / spôsobu ako k nemu prišlo,
– podpis.

Zamestnanci tretích strán:
– titul, meno, priezvisko,
– dátum narodenia,
– opis zranenia / spôsobu ako k nemu prišlo,
– podpis.

Iné osoby, ktorých pričinením prišlo k úrazu:
– titul, meno, priezvisko,
– adresa.

Inšpektori a ostatné osoby, ktoré sa zúčastnili vyšetrovania a riešenia pracovného úrazu:
– titul, meno, priezvisko,
– funkcia,
– zamestnávateľ,
– podpis.

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
– dotknutá osoba,
– iná fyzická osoba.

d. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu vyšetrovania pracovných úrazov a iných ako pracovných úrazov, následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kde sú uchovávané podobu 40 rokov. Následne sú archivované.

e. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú na základe zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov poskytované nasledovným iným príjemcom:
– Inšpektorát práce,
– Sociálna poisťovňa,
– Zdravotná poisťovňa,
– odborový orgán,
– pracovná zdravotná služba,
– zamestnávatelia osôb, ktorým sa stal úraz.

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.


Vedenie účtovnej agendy

a. Účel spracúvania osobných údajov:
Vedenie účtovnej agendy potrebnej na zaúčtovanie obchodných prípadov vrátane fakturácie a plnenia zmlúv, ako aj riešenia miezd a ostatných plnení z hľadiska účtovníctva.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na plnenie nasledovných zákonných povinností:
– zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
– zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,
– zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok),
– zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník,
– zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník,
– zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a súvisiace predpisy
– zákon č. 283-2002 Z.z. o cestovných náhradách.

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:
Kategórie spracúvaných osobných údajov:
– zmluvné strany
– titul, meno, priezvisko
– adresa trvalého bydliska (pre právnické osoby adresa sídla spoločnosti),
– názov organizácie (iba pre právnické osoby),
– kontaktné údaje,
– fakturačné údaje (IČO, DIČ, I)C DPH),
– dátum narodenia,
– bankové údaje.

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
– dotknutá osoba,
– právnická osoba.

d. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákonov upravujúcich oblasť účtovníctva a daní a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach po dobu 10 rokov od vytvorenia účtovného dokladu a následne sú zlikvidované.

e. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:
– dodávatelia zabezpečujúci správu, prevádzku a podporu informačných systémov spracúvajúcich osobné údaje.

Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované alebo sprístupňované:
– finančným úradom
– daňovým úradom,
– kontrolným úradom
– poisťovňa pre uzatvorenie cestovného poistenia

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.


Organizovanie podujatí spoločnosťou Slovalco a.s.

a. Účel spracúvania osobných údajov:
Organizovanie podujatí a zhotovovanie súvisiacej foto/video dokumentácie z podujatia.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu spoločnosti Slovalco a.s. a to na na rozvíjanie obchodných aktivít, zlepšovanie pracovnej klímy medzi zamestnancami, zdieľanie najlepšej praxe medzi dodávateľmi, motivovanie zamestnancov a dodávateľov …).

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje:
Kategórie spracúvaných osobných údajov:
– osoby pohybujúce sa na organizovaných podujatiach:
– obrazové podobizne osôb
– titul, meno, priezvisko
– e-mail adresa
– tel.kontakt
– fotodokumentácia / video dokumentácia z podujatí

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:
– dotknutá osoba.

d. Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu pretrvávania oprávneného záujmu spoločnosti Slovalco, a.s. na spracúvanie týchto osobných údajov. Osobné údaje sú bezodkladne zlikvidované pri prejavení akéhokoľvek nesúhlasu dotknutej osoby s jej oslovovaním alebo v prípade ak sa preukáže, že spracúvané osobné údaje sú už neaktuálne.

e. Kategórie príjemcov osobných údajov:
Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:
– SEWARE multimedia, v.o.s. (lokálna televízia) na základe zmluvného vzťahu so  Slovalco a.s.,
– fotografom na základe zmluvného vzťahu so Slovalco, a.s.
– určenými zamestnancami Slovalco, a.s..

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

g. Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:
S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.