Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v spoločnosti Slovalco, a.s.

V školskom roku 2019/2020 spoločnosť bude realizovať odborné vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania v nasledovných odboroch so Súkromnou strednou odbornou školou technickou, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom

Odbor: 2679 K mechanik mechatronik

Počet učebných miest pre školský rok 2019/2020:  8

Po absolvovaní daného študijného odboru môže žiak získať pracovné uplatnenie v našej spoločnosti na nasledovných pozíciách:

  • Údržbár výrobných zariadení
  • Zmenový údržbár výrobných zariadení

Predpoklad zamestnania:
Z dôvodu odchodu zamestnancov do dôchodku spoločnosť plánuje zamestnať na uvedené pozície každoročne 4-5 nových zamestnancov.
Žiakov s výbornými študijnými výsledkami spoločnosť podporí aj pri štúdiu na VŠ.

Odbor: 2262 K hutník operátor

Počet učebných miest pre školský rok 2019/2020:  12

Po absolvovaní daného študijného odboru môže žiak získať pracovné uplatnenie v našej spoločnosti v prevádzkach Elektrolýza, Výroba anód a Odlievareň na nasledovnej pozícii:

  • Operátor výroby

Predpoklad zamestnania:
Z dôvodu odchodu zamestnancov do dôchodku spoločnosť plánuje zamestnať na uvedené pozície každoročne 4-5 nových zamestnancov.

Organizácia štúdia: V študijných  odboroch žiak absolvuje v dvojtýždňovom cykle v každom ročníku 5 dní teoretického vyučovania a 5 dní praktického vyučovania. 50% z celkového počtu hodín OV za štúdium žiak absolvuje vo firme.  Teoretické vyučovanie žiak absolvuje na SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom. Odborný výcvik v 1.ročníku a v 2.ročníku v dielňach odborného výcviku SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom a od  3.ročníka na pracoviskách praktického vyučovania spoločnosti Slovalco, a.s. . Presné dni vykonávania teoretického a praktického vyučovania určí zamestnávateľ v spolupráci so SSOŠT do 31.8. v rozvrhu vyučovania pre daný školský rok.

Adresa a telefonický kontakt pre podávanie prihlášok na duálne vzdelávanie:

Poštová adresa: Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom
Mailová adresa: eva_dvoncova@slovalco.sk
Meno zamestnanca: Eva Dvončová
Telefonický kontakt: 045 608 7122


Žiakov s výbornými študijnými výsledkami a záujmom o zvyšovanie kvalifikácie spoločnosť podporí aj pri štúdiu na VŠ.

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

  • osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje (povinné plnenie zamestnávateľa,
  • posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje,
  • stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

Podnikové štipendium je pre jednotlivé ročníky denného štúdia:
1. ročník – 40 €
2. ročník – 60 €
3. ročník – 80 €
4. ročník – 100 €

Odmenu za produktívnu prácu je pre jednotlivé ročníky denného štúdia:
2. ročník – 1,38 EUR/1 h
3. ročník – 1,38 EUR/1 h
4. ročník – 1,38 EUR/1 h

Poskytovanie finančné zabezpečenie je upravené interným predpisom zamestnávateľa.

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:
– pohovoru s uchádzačom,
– hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ


Akciová spoločnosť Slovalco sa v apríli roku 2015 úspešne certifikovala pre poskytovanie duálneho vzdelávania. Slovalco je členom záujmového združenia právnických osôb InTech Žiar nad Hronom, ktoré je od roku 2008 zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom.

Škola spolupracuje s a. s. Slovalco už dávnejšie. Kooperácia mala prvky duálneho vzdelávania aj pred prijatím zákona o odbornom vzdelávaní. V novom systéme budú mať žiaci viac praktického vyučovania a jeho väčšia časť sa bude vykonávať na certifikovaných pracoviskách.

Na základe zmlúv o duálnom vzdelávaní hradia náklady na praktické vyučovanie tie spoločnosti, pre ktoré Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom žiakov pripravuje.

Osvedčenie Osvedčenie