Bezpečnosť je prvoradá

Naším cieľom je:

  • žiadne pracovné úrazy u zamestnancov spoločnosti a zamestnancov dodávateľských organizácií,
  • žiadne choroby z povolania u zamestnancov spoločnosti a zamestnancov dodávateľských organizácií,
  • predchádzanie vzniku závažných priemyselných havárií.

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je na prvom mieste vo všetkých podnikateľských aktivitách Slovalco, a. s. a je súčasťou integrovaného systému manažérstva.

Uvedomujeme si zodpovednosť za bezpečné prevádzkovanie technológií na výrobu hliníka a hliníkových výrobkov. Neuspokojíme sa však iba s plnením legislatívnych požiadaviek, ale neustálym zlepšovaním a efektívne vynaloženými prostriedkami na riadenie rizík vytvárame také pracovné podmienky, ktoré nebudú príčinou nehôd, úrazov a chorôb. Naše úsilie sústreďujeme na činnosti spojené s tekutým kovom, používaním kolesovej techniky, používaním žeriavov, manipuláciou s materiálmi a na pracovné prostredie.

Prvým predpokladom úspechu je stotožnenie sa s politikou bezpečnosti. Vzájomnou komunikáciou a jasne definovanými cieľmi zabezpečíme jej pochopenie a podporu od všetkých zamestnancov.

Poskytujeme dostatočné zdroje na realizáciu politiky bezpečnosti a podporu systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zabezpečujeme školenia a prípravu tak, aby zamestnanci boli kvalifikovaní na vykonávanie svojich pracovných povinností a zodpovedností. Ročne preskúmavame Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a jeho zhodu s vyhlásenou politikou. Do riadenia bezpečnosti zapájame všetkých zamestnancov.

Dodržiavanie politiky bezpečnosti a uvedomenie si svojho individuálneho záväzku v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zodpovednosťou každého zamestnanca (prijatie individuálneho záväzku musí vychádzať z osobného vnútorného presvedčenia).

Bezpečnosť je prvoradá