Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania od školského roku 2018/2019

Spoločnosť Slovalco a.s. bude poskytovať duálne vzdelávanie v odboroch:

2679 K mechanik mechatronik, ukončený výučným listom a maturitným vysvedčením, absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie
Počet žiakov: 4

2262 K hutník operátor, ukončený výučným listom a maturitným vysvedčením, absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie
Počet žiakov: 8

Organizácia štúdia:

2679 K mechanik mechatronik, 2262 K hutník operátor

V uvedených odboroch žiak absolvuje v dvojtýždňovom cykle 5 dní teoretického vyučovania a 5 dní praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie žiak absolvuje na SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom, praktické vyučovanie v 1.ročníku a v 1.polroku 2.ročníka v dielňach odborného výcviku SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom a od 2.polroka 2.ročníka na pracoviskách praktického vyučovania spoločnosti Slovalco a.s. Presné dni vykonávania teoretického a praktického vyučovania určí zamestnávateľ v spolupráci so SSOŠT do 31.8.2018 v rozvrhu vyučovania pre daný školský rok.

Pracovné pozície po absolvovaní štúdia:

2679 K mechanik mechatronik

  • Elektrikár
  • Zmenový údržbár
  • Inšpekčný elektrikár
  • Špecialista elektro
  • Technik elektro

2262 K hutník operátor

  • Operátor výroby

Žiakov s výbornými študijnými výsledkami a záujmom o zvyšovanie kvalifikácie spoločnosť podporí aj pri štúdiu na VŠ.

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

  • osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje (povinné plnenie zamestnávateľa,
  • posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje,
  • stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa – xx €/1 obed.

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

Podnikové štipendium je pre jednotlivé ročníky denného štúdia:
1. ročník – 40 €
2. ročník – 60 €
3. ročník – 80 €
4. ročník – 100 €

Odmenu za produktívnu prácu je pre jednotlivé ročníky denného štúdia:
2. ročník – 1,38 EUR/1 h
3. ročník – 1,38 EUR/1 h
4. ročník – 1,38 EUR/1 h

Poskytovanie finančné zabezpečenie je upravené interným predpisom zamestnávateľa.

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:
– pohovoru s uchádzačom,
– hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ


Akciová spoločnosť Slovalco sa v apríli roku 2015 úspešne certifikovala pre poskytovanie duálneho vzdelávania. Slovalco je členom záujmového združenia právnických osôb InTech Žiar nad Hronom, ktoré je od roku 2008 zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom.

Škola spolupracuje s a. s. Slovalco už dávnejšie. Kooperácia mala prvky duálneho vzdelávania aj pred prijatím zákona o odbornom vzdelávaní. V novom systéme budú mať žiaci viac praktického vyučovania a jeho väčšia časť sa bude vykonávať na certifikovaných pracoviskách.

Na základe zmlúv o duálnom vzdelávaní hradia náklady na praktické vyučovanie tie spoločnosti, pre ktoré Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom žiakov pripravuje.

Osvedčenie Osvedčenie