Duálne vzdelávanie

Aj tento rok majú uchádzači o stredoškolské štúdium možnosť urobiť viac pre svoje budúce pracovné uplatnenie. Do 17. marca sa môžu prihlásiť na duálne vzdelávanie, ktoré žiakom prináša mnoho výhod. Medzi tie hlavné patrí praktická príprava vo výrobných spoločnostiach, možnosť získať zručnosti na moderných výrobných zariadeniach, ale aj vyskúšať si, ako to funguje v zamestnaní, spoznať požiadavky, potreby a kultúru firiem. Študenti tak majú veľkú šancu získať ponuku zamestnania už počas štúdia.

Zaujímavým benefitom môžu byť podnikové štipendiá, poskytovanie pracovného oblečenia a príspevku na stravu.

V školskom roku 2017/2018 Slovalco realizuje odborné vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania v spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou technickou, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom v nasledovných odboroch:

Odbor: 2679 K mechanik mechatronik
Po absolvovaní daného učebného odboru môže žiak získať pracovné uplatnenie v našej spoločnosti na nasledovných pozíciách:

Údržbár
Zmenový údržbár

Organizácia štúdia: V odbore žiak absolvuje v dvojtýždňovom cykle 5 dni teoretického vyučovania a 5 dní praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie žiak absolvuje na SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom, praktické vyučovanie v 1. ročníku a v 1. polroku 2 ročníka v dielňach odborného výcviku SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom a od 2. polroka 2. ročníka na pracoviskách praktického vyučovania spoločnosti Slovalco, a.s. pod vedením skúsených inštruktorov – zamestnancov spoločnosti. Presné dni vykonávania teoretického a praktického vyučovania určí zamestnávateľ v spolupráci so SSOŠT do 31.8.2017 v rozvrhu vyučovania pre daný školský rok.

Predpoklad zamestnania:
Z dôvodu odchodu zamestnancov do dôchodku spoločnosť plánuje zamestnať na uvedené pozície každoročne 4-5 nových zamestnancov. Žiakov s výbornými študijnými výsledkami spoločnosť podporí aj pri štúdiu na VŠ

Odbor: 2262 K hutník operátor
Po absolvovaní daného učebného odboru môže žiak získať pracovné uplatnenie v našej spoločnosti v prevádzkach elektrolýza, anódka a odlievareň na nasledovnej pozícii:

Operátor výroby

Organizácia štúdia: V odbore žiak absolvuje v dvojtýždňovom cykle 5 dni teoretického vyučovania a 5 dní praktického vyučovania. Teoretické vyučovanie žiak absolvuje na SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom, praktické vyučovanie v 1. ročníku a v 1. polroku 2 ročníka v dielňach odborného výcviku SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom a od 2. polroka 2. ročníka na pracoviskách praktického vyučovania spoločnosti Slovalco, a.s. pod vedením skúsených inštruktorov – zamestnancov spoločnosti. Presné dni vykonávania teoretického a praktického vyučovania určí zamestnávateľ v spolupráci so SSOŠT do 31.8.2017 v rozvrhu vyučovania pre daný školský rok.

Predpoklad zamestnania:
Z dôvodu odchodu zamestnancov do dôchodku spoločnosť plánuje zamestnať na uvedené pozície každoročne 4-5 nových zamestnancov.


V PRÍPADE ZÁUJMU O DUÁLNE VZDELÁVANIE SI STIAHNITE PRIHLÁŠKU

Vytlačenú, vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite priamo na adresu školy:

Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, 965 01 Žiar nad Hronom
prípadne
Slovalco, Peter Oťapka , Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom

Prípadne ju môžete naskenovať a poslať elektronicky na adresu: peter_otapka@slovalco.sk

Telefonický kontakt: 045 608 7121

Uzávierka prijímania prihlášok je 17.3.2017.


Akciová spoločnosť Slovalco sa v apríli roku 2015 úspešne certifikovala pre poskytovanie duálneho vzdelávania. Slovalco je členom záujmového združenia právnických osôb InTech Žiar nad Hronom, ktoré je od roku 2008 zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom.

Škola spolupracuje s a. s. Slovalco už dávnejšie. Kooperácia mala prvky duálneho vzdelávania aj pred prijatím zákona o odbornom vzdelávaní. V novom systéme budú mať žiaci viac praktického vyučovania a jeho väčšia časť sa bude vykonávať na certifikovaných pracoviskách.

Na základe zmlúv o duálnom vzdelávaní hradia náklady na praktické vyučovanie tie spoločnosti, pre ktoré Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom žiakov pripravuje.

Osvedčenie Osvedčenie